Home » 2017 » Aralık

Monthly Archives: Aralık 2017

Mezar ve Tümülüsler

Kaya Mezarlar

Lahit Mezarlar

Megalit Mezarlar

Taş Yığma Mezarlar

bum bum

15 Temmuz1929 Pazartesi günkü Milliyet gazetesi: Rize, Sürmene, Of’taki feyezan felaketi çok korkunçtur. Birçok ev yıkılmıştır. Halkın çoğu korkudan dağlara akmıştır.

16 Temmuz1929 Salı günkü Milliyet gazetesinde şu haberlere yer vermiş: Sürmene, Rize dağlarından sürüklenen odunlardan adalar oldu ve İzmir vapuru büyük tehlike geçirdi.

  Felaket !  Korkunç haberler geliyor.

                  Denizi kaplayan tahta parçalarından vapurlar geçemedi.

                  Rize civarında bir dağ yarıldı.

bam bam

Zeno),Yenice(Marladas), Tüfekçi(Arşela),Ormancık(Makidanos),Dernekpazarı, Gülen (Visir)

Gelir.

Resmi olarak, Of, Çaykara, Sürmene ve Araklı olmak üzere 146 kişi hayatını kaybetmiştir.

Burada çok önemli bir hususu belirtmek istiyorum. Bu konuda bir bilgi kirliliği olduğunu belirtmek isterim. Bu konuda uzun araştırmalar sonucunda bu konu ile ilgili resmi bilgilere ulaştım. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bu belgeleri okuyabildiğim kadarıyla okudum ve yazdım. Ayrıca da o dönemdeki yazışmaları  ve alınan tedbirleri ve Maçka’daki emvali metrükelere yerleştirilmesi de gündeme geldiği bu belgeleri de burada bulacaksınız.

Haydaaaa

Bu sel felaketi, gündüz yağmur saat 15.00 sıralarında başladı. Akşam 19.00 da şiddetini artırdı.

Aralıksız 48 saat 2 gün 2 gece, gök boşalırcasına yağan yağmur evlerin ve arazinin büyük bir bölümünü sürükledi.  Hane, değirmen, dükkan ve cami kalmadı. Zeno karyesi 11 kubbeli cami-i şerifi yıkıldı. O anda camide 50 kişi namaz kılıyordu. Solaklı deresi baraj haline geldi. Ne varsa denize sürüklendi. Çok sayıda insan hayatını kaybetti. Dağları siyah bir bulut kaplamıştı. Kıt akan ırmaklar nehir haline gelmişti.. Birkaç köyün dışında bütün köyler belirsizdi. Yaz mevsimi olması itibari ile nüfus yaylalarda idi. İnsan kaybı daha az oldu, az sayıda hayvanın telef olması da önlenmiş oldu.

hum hum

    5.7.1929 da başlayıp 48 saat  devam eden şiddetli yağmurlar neticesinde Sürmene ve Of havzalarında dereler taşkın alarak bu çıvardaki yolları ,dükkan ve mağazaları ve evleri tahrip eylemiştir.

2)      Sürmene Trabzon, Of, Rize arasında telgraf ve telefon muhaberatı sekteye uğramış. Sürmene ve Of yolu üzerinde yer yer  tahrifatlar olmuş.

3)      Of kazasının heyelan mıntıkasındaki arazi tarım yapılamaz bir hale geldiğinden Vilayetçe bu arazinin keşfiyle jeolojik vaziyetini tayız ve tespit etmek üzere bir mütehassıs uzmanların gönderilmesi keyfiyet Maarif Vekaletine arz edilmiştir.

4)       Heyelan mıntıkasındaki halkın kış gelmeden evvel bir yere yerleştirme lüzumu Trabzon Vilayetine bildirilmiş………Vilayete Maçka kazasında isimlerini

Metrükelere ve evleri yıkılmış kişilerden yerleşebildiği ve bu kazaların iskan tahsisatından yaptırılarak felaketzedelerin Maçka köylerine yerleştirilmesi zaruri olacağı üzere verilmiştir. Vilayete bu başta teşkilat icrası ve bu nakil keyfiyetine kalan

masrafın kabil olacağının bildirilmesi cevabı verildi.

5)      Son malumata feyezan 160 insan 700 e yakın hayvan zayi olmuş.197 ev, 20 dükkan, 24 değirmen yıkılmış.3500 vatandaşımız evsiz olduğu ancak heyelandan evlerini terk

eden ve seylaptan müteessir olan 6000 nüfus tespit edildiği Vilayetten bildirilmiştir.

      Not: (….. olan yerlerdeki kelimeler okunamadı)

Define Arama Yönetmeliği

Amaç

Madde1: Bu yönetmeliğin amacı; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda belirtilen yerler dışında define aramalarında uyulacak esasları belirlemektedir.

Kapsam

Madde2: Bu yönetmelik, define arama ruhsatının verilmesine, define arayıcıdan istenecek belgelere, aramanın nasıl yapılacağına ve çıkan defineden arayıcıya tanınacak haklara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde3: Bu yönetmelik 2863 sayılı Kanun’un 6 ve 50’inci maddeleriyle, Medeni Kanun’un 696 ve 697’ inci maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kısaltmalar

Madde4: Bu yönetmelikte geçen:

“Bakanlık”, “Kültür ve Turizm Bakanlığını,

“Müze”; Eski eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Müzeleri, ifade eder.